deutsch english česky po slovensky

>  slová

Prekládať

Počas ročného študijného pobytu na Filozofickej fakulte na Karlovej univerzite v Prahe som v sebe objavil lásku k prekladateľskej práci. Vtedy som si totiž uvedomil, že takmer s nikým zo svojich nemeckých priateľov sa nemôžem podeliť o výni- močný zážitok: čítanie českých (a postupne aj slo- venských) románov a poviedok. Videl som vtedy iba jedno riešenie – musím ich prekladať sám. Na jeseň roku 1994 vznikli prvé texty.

Prezentovať

Neskôr som dostal možnosť prezentovať výsledky svojej práce v rámci rôznych autorských čítačiek. Pravidelne moderujem literárne a prezentačné akcie v Českom centre v Berlíne, na medzinárod- ných knižných veľtrhoch v Lipsku, vo Frankfurte nad Mohanom aj inde.

Sprostredkovať

V rámci svojej činnosti v oblasti literatúry sa mi podarilo naviazať početné kontakty s autormi, vydavateľstvami a agentúrami. "Vedľajším prí- znakom" bolo, že sa taktiež pokúšam sprostred- kovať diela českej a slovenskej literatúry, ktoré ma skutočne nadchli, do nemecky hovoriacich krajín pre tamojšie obecenstvo.

slová
miesta