deutsch english česky po slovensky

>  slová  >  sprostredkovať

Vybudovať siete

Činnosťou na medzinárodných knižných veľtrhoch v Lipsku a vo Frankfurte nad Mohanom som nielen nadviazal kontakty s početnými českými a sloven- skými autormi a ich vydavateľstvami, ale dostal som sa do styku aj s nemeckými i rakúskymi vydavateľstvami a medzinárodnými literárnymi agentúrami.

Udržovať kontakty

Snažím sa u týchto inštitúcií uplatniť svoje znalosti o literárnom dianí v Českej republike a na Sloven- sku. Upozorňujem partnerov v nemecky hovoria- cich krajinách na vynikajúce diela, ktorá sú mi osobne obzvlášť blízke, a ktoré považujem za hodné prekladu. Píšem taktiež odborné literárne posudky.

Zostať v hre

Takéto rokovania a projekty sú často veľmi zdĺha- vé, vyžadujú veľa energie a trpezlivosti. No pokiaľ ma nejaký nápad skutočne nadchol, ak sa pre niektorý zámer naozaj zapálim, nič ma len tak ľahko nezastaví …

Odkazy

Literárna agentúra Dana Blatná (po česky/po anglicky)
Literárna agentúra Pluh/Edgar de Bruin (po česky/po anglicky/po holandsky)
Prague Literary Agency/Maria Sileny (po anglicky)
České Literární Centrum (po česky)

slová
miesta